loader image

MMCH

Kancelaria Prawa Podatkowego
Konsulting Szkolenia Audyt

ZMIANY W PRAWIE HANDLOWYM

(Podatki nowe i stare w nowym wydaniu)

 

 1. Podatek od cukru

Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowa opłata cukrowa za napoje słodzone.

Zapłacą ją osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 • sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej
 • prowadzący sprzedaż detaliczną producenci, importerzy oraz podmioty nabywające napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • zamawiający, gdy skład napoju stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Opłata cukrowa będzie sumą dwóch wartości – stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wyniesie:

 • 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej
 • 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie dodatkowa opłata 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Na napoje z zawartością do 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi będzie nakładana tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Opłata nie może przekroczyć 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. To poziom maksymalny.

 1. Podatek od „małpek”

Podwyższenie podatku przewidziane jest dla tzw. małpek (czyli napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml)

Opłata wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. W praktyce będzie to:

 • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
 • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
 • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%.

Opłatę od małpek należy wnosić za dane półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, na rachunek urzędu skarbowego. W tym samym terminie należy też złożyć informację elektroniczną za dany okres.

Za niewniesienie nowych opłat w terminie grożą dodatkowe sankcyjne opłaty.

 1. Zwiększony podatek od nieruchomości

Wyższy podatek od nieruchomości będzie dotyczył gruntów własnych, mieszkań oraz domów – niezależnie od tego, czy budynek przeznaczony będzie na cele mieszkalne, czy do wykorzystywania w działalności gospodarczej.

 • podatek od nieruchomości 2021 będącej budynkiem mieszkalnym wynosi maksymalnie 0,85 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. W 2020 roku stawka ta wynosiła 0,81 zł.
 • stawka podatku w przypadku budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wyniesie maksymalnie 24,84 zł za 1 m2. Wcześniej obowiązywała stawka 23,90 zł.
 • podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, muszą liczyć się z opodatkowaniem w wysokości nie wyższej niż 11,62 zł od 1 m2. W 2020 roku maksymalna stawka wynosiła 11,18 zł.
 • właściciele gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kwalifikacji w ewidencji gruntów i budynków, będą musieli przygotować się na opłatę w wysokości nawet 0,99 zł za 1 m2. W 2020 roku stawka ta wynosiła 0,95 zł.
 • stawki podatku od nieruchomości 2021 za pozostałe grunty będą nie wyższe niż 0,52 zł za 1 m2. Wcześniej limit wynosił 0,50 zł.
 1. Zmiany w przepisach budowlanych

W roku 2021 będziemy musieli również zmierzyć się ze zmianami w przepisach budowlanych. Budynki które otrzymają pozwolenie na budowę po 31.12.2020 r. będą musiały zastosować się do nowych przepisów odnośnie energooszczędności. Założenie jest jedno, dom ma być samowystarczalny.

Wartość rocznego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) potrzebną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy też oświetlenia, od 2021 roku nie będzie mogła przekroczyć 70 kWh/m2.

Współczynnik przenikania ciepła (U) od 2021 roku nie będzie mógł przekroczyć wartości 0,2 W/m2K dla ścian zewnętrznych, 0,9 W/m2K w przypadku zwykłych okien i drzwi balkonowych i 0,9 W/m2K w przypadku okien połaciowych.

 1. Opłata mocowa

Będzie pobierana od każdej zużytej megawatogodziny w okresie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7 do 22 (ustawa z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 247). Wysokość opłaty będzie zależeć od stopnia zużycia i ma wynosić 76,20 zł za każdą zużytą megawatogodzinę. W przypadku odbiorców końcowych (a więc też zwykłych osób fizycznych) będzie to odpowiednio:– dla zużycia poniżej 500 kilowatogodzin energii elektrycznej – 1,87 zł;– dla zużycia od 500 kWh do 1200 kilowatogodzin energii elektrycznej – 4,48 zł;– dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh kilowatogodzin – 7,47 zł;– dla zużycia powyżej 2800 kWh kilowatogodzin – 10,46 zł.

 1. Wyższy podatek od psa

W roku 2021 może wzrosnąć danina od posiadania czworonoga. Przepisy nie narzucają stawki, jednak co roku ustalany jest przez ministerstwo finansów górny limit opłaty za posiadanie psa. W nowym roku maksymalna stawka wynosi 130,30 zł i jest blisko 5 zł wyższa do ubiegłorocznej. Finalnie to rada gminy ustala kwotę. Dlatego w zależności od miejsca zamieszkania kwota może być inna.

 1. Podatek od deszczu

Ustawa o Prawie wodnym wskazuje, że podatek od deszczówki według nowych przepisów będą musieli zapłacić właściciele nieruchomości o powierzchni co najmniej od 600 m2 przy ponad 50 proc. zabudowy, a nie od obowiązujących obecnie 3500 m2 i ponad 70 proc. zabudowy. Po wejściu życie zmian, podatek od deszczu, objąłby zatem swoim zasięgiem znacznie większą grupę podmiotów niż obecnie. Z proponowanych zmian wynika, że zobowiązani do wnoszenia opłaty będą nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby fizyczne, czyli np. właściciele domów jednorodzinnych. Na szczęście na ten moment nie jest znana dokładna data wejścia przepisów w życie.

 1. Wzrost abonamentu RTV

Stawka abonamentu za używanie radia od 2021 roku wzrośnie względem 2020 roku o 0,5 zł i wyniesie 7,5 zł miesięcznie (obecnie było to 7 zł).

Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego miesięcznie trzeba będzie płacić 24,50 zł – to o 1,8 zł więcej niż obecnie (abonament w tym przypadku do tej pory wynosił 22,7 zł).

Jeżeli zdecydują się Państwo na opłatę więcej niż jednego miesiąca można liczyć na zniżkę.

 1. Opłata przekształceniowa

Opłata wiąże się z ostatnim etapem reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE), który został przeniesiony na 2021 r. w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Zakłada się, że ostatni etap reformy ma wejść w życie już od lutego 2021 r. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś same OFE staną się otwartymi specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi (SFIO). Całość aktywów OFE zostanie przekazana na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI. Opłata z tytułu przekazania środków z OFE do IKE wyniesie 15 proc., przy czym jej płatność zostanie rozłożona na dwa lata. Można jej będzie uniknąć, jeśli oszczędzający dotychczas w OFE złoży deklarację o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS.

 1. Podatek handlowy

Nie przedłużono okresu zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej. Nie jest to nowy podatek. Został wprowadzony ustawą z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Pobierany będzie od przychodów ze sprzedaży detalicznej według dwóch progresywnych stawek:

 • 0,8% od przychodów nieprzekraczających 170 mln zł;
 • 1,4% od przychodów powyżej 170 mln zł.

Sklepów wielobranżowych, których przychody ze sprzedaży detalicznej nie przekroczą 17 mln zł miesięcznie, nie będzie obowiązywał nowy podatek.