loader image

MMCH

Kancelaria Prawa Podatkowego
Konsulting Szkolenia Audyt

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE  (PPK) – to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Jest on tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Powstał w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego co najmniej 60. roku życia.

Kogo dotyczy PPK?

Do programu, automatycznie zostają zapisani Pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55 roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (z tytułów określonych w ustawie). Pracownik który ukończył 55 rok życia, a nie ukończył 70 lat, powinien zwrócić się do Pracodawcy z wnioskiem aby dołączyć do programu. Nowo zatrudniony pracownik może przystąpić do PPK po upływie 3 miesięcy zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 3 miesięcy zatrudnienia.

Udział w PPK jest dobrowolny, czyli pracownicy nie mają obowiązku odkładania środków na rachunek PPK. Jeśli dany pracownik zdecyduje, że nie chce uczestniczyć w tym programie, powinien złożyć rezygnację, wówczas wypłata pracownika nie będzie pomniejszana o wpłaty na PPK.

W projekcie założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu. Co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy?

– od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);

– od 1 stycznia 2020 r.– podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób(według stanu na 30 czerwca 2019r)

– od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);

– od 1 stycznia 2021 r. – zobowiązane będą pozostałe podmioty oraz osoby zatrudnione  w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jaka jest wysokość wpłat na  PPK?
Pochodzić on będzie z trzech źródeł: z wpłat pracownika, z wpłat pracodawcy oraz wniesione przez   państwo:

  • Pracownik – co miesiąc obowiązkowo będzie przekazywać wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Jeśli będzie chciał, może dodatkowo wpłacać składki w wysokości do 2 proc. brutto wynagrodzenia. Maksymalnie może to być 4 proc. wynagrodzenia brutto (gdy pracownik ma najniższe dochody, a łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia – może wpłacać od 0,5 do 2 % wynagrodzenia brutto)
  • Pracodawca – co miesiąc wpłaci obowiązkowo 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Jeśli zechce , będzie mógł wpłacić też kwotę dodatkową, maksymalnie 2,5 proc. wynagrodzenia brutto.
  • Państwo wpłaci na powitanie 250 zł, a potem raz w roku będzie zasilać konto kwotą 240 zł.

Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone i pobrane już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zawarciu – w jego imieniu – umowy o prowadzenie PPK oraz dokonanie wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.

Obowiązki pracodawcy względem PPK

  • wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników
  • podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową,
  • podpisanie umowy o prowadzanie PPK w Twoim imieniu i na Twoją rzecz (np. AVIVA, AXA, COMPENSA, PKO, BNP PARIBAS, ALLIANZ, PEKAO, PZU)
  • przekazywanie wpłat do PPK
  • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK ( umowy,wniosek o rezygnację z PPK, wniosek o zmniejszenie wysokości wpłaty podstawowej)
  • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK

Umowa zarządzająca 

Jest to umowa, którą Pracodawca zawiera z wybraną instytucją finansową zarządzającą PPK. Decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa i w której zostanie utworzone PPK w firmie, powinna zostać podjęta w porozumieniu z pracownikami.

Terminy zawarcia umów o zarządzanie PPK:

– podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób do najpóźniej do 25 października 2019 r.,

– podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r.
– podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób najpóźniej do 27 października 2020 r.,
– pozostałe podmioty  najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.

Umowa o prowadzenie PPK 

Jest to umowa, którą Pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz Pracowników z instytucją finansową, z którą wcześniej podpisał umowę o zarządzanie. Pracownicy, po podpisaniu w ich imieniu tej umowy, stają się uczestnikami PPK. Umowa o prowadzenie będzie określała m.in. szczegółowe warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, zostanie w niej określony sposób, w jaki uczestnik PPK będzie mógł deklarować wpłaty dodatkowe czy składać dyspozycje dotyczące gromadzonych środków .

Terminy zawarcia umów o prowadzenie PPK:

– podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób  najpóźniej do 12 listopada 2019 r.
– podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób najpóźniej do 11 maja 2020 r. 
– podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób najpóźniej do 10 listopada 2020 r.
– pozostałe podmioty  najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Kiedy można wypłacić środki z PPK?

Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Jest to ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.                                        

                             

                                                                                                                                                            Małgorzata Słowińska