loader image
Czym jest pełna księgowość?
Czym jest pełna księgowość?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy mają możliwość wyboru między prowadzeniem uproszczonej ewidencji operacji gospodarczych, a pełną księgowością. Obie te metody różnią się znacznie pod wieloma względami. Jakie kwestie należy uwzględnić, wybierając odpowiednią formę ewidencji działalności firmy?

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości? Pełna księgowość dotyczy kilku rodzajów podmiotów, w szczególności spółek kapitałowych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. z o.o. i spółek akcyjnych – S.A.), spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz osób fizycznych i spółek, których roczne przychody przekraczają równowartość 2 000 000 euro. Do obliczenia limitu przyjmuje się kurs wymiany złotego na euro z dnia 1 października roku poprzedniego. W roku 2021 kurs ten wynosił 4,59 zł za 1 euro, co oznacza, że limit na rok 2022 wynosi 9 188 200 zł. Po przekroczeniu tego progu, podmiot gospodarczy jest zobowiązany prowadzić pełną księgowość w formie księgi rachunkowej, zamiast księgi przychodów i rozchodów.

Co oznacza prowadzenie ksiąg rachunkowych? Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje kilka podstawowych elementów, takich jak prowadzenie dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarza). Pełna księgowość niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy, pozwalając na dokładniejszą ocenę efektywności działań firmy poprzez wykorzystanie różnych informacji zawartych w księgach handlowych. Kluczowym wyzwaniem jest rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych i opracowanie odpowiedniej polityki rachunkowej, która określa zasady wyceny aktywów i pasywów oraz metody prowadzenia ksiąg. Samo prowadzenie rozliczeń wymaga precyzyjnego ustalenia składników aktywów, pasywów oraz bilansu otwarcia, szczególnie jeśli przedsiębiorstwo wcześniej funkcjonowało na zasadzie księgi przychodów i rozchodów, wtedy należy dokładnie zarejestrować pozycje z inwentarza. Otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu pierwszych 15 dni nowego roku obrotowego, zazwyczaj do 15 stycznia, przy uwzględnieniu także aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).