loader image

MMCH

Kancelaria Prawa Podatkowego
Konsulting Szkolenia Audyt

Tarcza 4.0 zmieniła zasady umarzania pożyczki 5000 zł ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Dzięki Tarczy 4.0 przedsiębiorcy nie muszą już składac oświadczeń mówiących o tym,że nadal prowadzą działalność gospodarczą. Wystarczy, że będą ją prowadzili, a PUP sam sprawdzi, czy ten konkretny warunek został spełniony i umorzy pożyczkę z tzw. “automatu”.

Zmieniła również zasady dofinansowania do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy uwalniając pule wsparcia również dla tych pracodawców, którzy pomimo spadku przychodów nie zmniejszyli wymiaru etatów swoim pracownikom i nie przeszli na tzw. „postojowe”.

 

Wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie przysługuje do wysokości połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Dofinansowanie może przysługiwać przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane elektronicznie do właściwego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Tarcza 4.0 wprowadziła liczne tymczasowe zmiany dotyczące organizacji pracy w relacji pracodawca – pracownik:

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne i możliwości lokalowe do wykonywania takiej pracy, a rodzaj powierzanej pracy na to pozwala. Pracodawca powinien zatem zweryfikować, czy te wymagania są spełnione. Może na przykład odebrać od pracownika oświadczenie, że ten posiada wystarczające możliwości lokalowe. Jednak jeżeli pracownik zgłosi brak możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma zapewnić pracodawca. Pracownik może używać środków pracy, których nie zapewnił mu pracodawca pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych – w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych – a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W ramach uprawnień kierowniczych pracodawca może zobowiązać pracownika wykonującego pracę zdalną do prowadzenia ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis czynności, datę i czas ich wykonania. Zlecając prowadzenie ewidencji, pracodawca powinien wskazać formę i częstotliwość jej sporządzania (na przykład elektronicznie).